Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Uruki-Mani Hit

2009.04.05

Az Uruki Egyházat Jézus alapította 29-ben. Tana szerint az Istenek nem a kőből épített templomokban laknak, hanem a szívekben és a Nagy Természetben. Mani öspörösnek 7 fia született, a legkisebb éppen Mani napján. A 216-ban született kis Mani a bölcsek között nevelkedett. Darócruhában és mezítláb hirdetni kezdte az érdeknélküli, igaz szeretet tanítását. Vallotta a jó és rossz örökös harcát egy emberen belül is. De bízott az isteni jóság győzelmében. 241-ben arbag-gyógyító orvos lett, majd 250-től nagy nyelvtudásával tanulmányozta az Egyisten Hit tanait. Jézus, vagyis Nazír tanait a Szeretet vallásról Mani püspök rótta le, és megalapította az Uruki Mani vallást. Ősvallás, Jézus tanításaival.

Szent városunkat, Uruk városát a perzsák elfoglalták. Lakosait Káld királlyal és Mani püspökkel együtt kr.u. 266-ban Evilát földjére hurcolták.

Mani rovásba foglalta az elmenekült uruki püspökség tanait. Megszületett a Mani-féle Biblia, amelyben Jézus írásai is szerepelnek. Titkos melléklet­ként Jézus levelei az uruki egyházközségnek nagy hitbeli erősséget adtak. Ezen tanok által keletkezett első keresztény egyház több törzsnél államvallássá lett. Legtovább az Ujgurföldön tartották fenn magukat. Így Mani a Gilgames család legnagyobb bölcse­ként szerepelt.

Az érdeknélküli szeretet vallásának hirdetése miatt Manit Csőrös perzsa király el­fogatta. Elevenen megnyúzatta, bőrét szénával kitömette és a 277-ik évben városról-városra hordatta, majd egy fára akasztatta ezen felírással: „Így jár az, aki a mennyei eredetű uralkodók tizedének fizetését megszüntette!" Az érdeknélküli szeretet vallásának tanítását annál könnyebben magukévá tudták tenni a turfáni aranyasszonyok, akik az aranyaikat ezen érdeknélküli szeretet oltárá­ra tették.

626 után az ősmagyarok központja Magyarkára tevődött át. Így az uruki-mani és az ősmagyar vallás a 770. uruki évben eggyé vált. Az uruki-mani biblia pedig mindkét felekezet alapja lett.

 

Eredeti Mani Biblia hiányában mára csak utalásokat és némi idézeteket olvashatunk az Arvisurákban.

 

Az Avar Birodalom idején az uruki állatfejes Biblia há­rom láda avar kinccsel Fekete Arnó sóvári (salzburg) érseki kincstárában került.

ooo

 

Béla királysága idején a németek fellázították a nemességet az uruki egy­ház követelése miatt, hogy vezessék be az uruki-mani biblia terjesztését, öljék le a harácsoló papságot. Ekkor a haladékot követelő német lovagok győztek, mivel nem javasolták a haladás visszafelé való fordítását, hanem a harcias tömeg lemészárlását követelték. A lázongó tömeg nagy részét szétverték és megfutamították. Egy Kevevá­rából visszajött rimalányt is foglyul ejtettek, aki azt követelte, vezessék be a rovások vésését a nemzeti öntudat emelése végett. Zombor testvére, Miltény leánya a sok csat­lósnak ellenállt és sebzett, bilincses lábáról inkább a húst lerágta, de étket nem vett magához és az uruki-mani biblia védelmében öt nap múlva meghalt. Béla sírt a feje­delmi lány temetésén.

 

ooo

 

Pam és a felesége Felsőőr, Pozsony, Léva, Kassa, Munkács, Kolozsvár és Hosszúfalu vonalán a Jászvásári és Pusztaszeri vérszerződés alapján egyenlő jogokkal és esélyekkel harcba hívta a hazájukhoz hű végvári vitézeket, amelynek alapja az ujgur beavatott által meg­szerkesztett Uruki-mani Biblia volt, ami nem tett különbséget nemes-paraszt és kéz­műves között. Ujgur földön ezen hitvallás államvallás lett. Biku ujgur kán ezen Mani Bibliát lemásoltatta és Turfán kolostorában Aracsilla, Embavér és mindegyik fejedel­mi leány ezen az igaz hiten nevelkedett. A Keleti Sárkányos Társság ezen nemzeti összefogást a magáévá tette a Drinápolyi béke magyarellenes törekvései ellen. A Farkas nemzetség ehhez csatlakozott.

 

ooo

 

Bethlen Gábornak újjá kellett építenie Erdély szellemi életét és erre Gyulafehérvárt tartotta a legalkalmasabbnak. Mire Brandenburgi Katalinnal házasságot kötött, már több generáció tudóst és tanárt képeztetett ki a nyugati protestáns egyetemeken. Fe­jedelmi udvara mellett bevezette Gyulafehérváron a felsőoktatást és ezzel együtt a művelődés minden ágazatát. Bevezette a festett virágos templomok építését. Hos­szabb ideig udvarában élt Opitz Márton német költő, Gardiz Márton svéd harcos tár­saságában, aki kiváló lantos volt. Mindannyian keleties új ruhákban jártak, szittya- j szarmata prémes-sujtásos ruhákat viseltek.

Jómagunk Fogaras várában voltunk állandó szálláson, de minden esetben innen vezényelt a nagyfejedelem küldetéseinkbe. Fűtés az uruki-mani szokások szerint kí­vülről történt az őrségek által. Festett kemencék mellett állottak a padosszékek, míg előttük étkező állványos székek, majd az ágyas-kerevetek a hűvösebb helyeken duny­hával. Nálunk csupán paraszti, festett, bibliával díszített bútorok voltak, mivel mi uruki-mani biblia olvasásával keltünk és feküdtünk le. Grádicsos út vezetett az ár­nyékszékekhez, amely a szokásos tolózárral és ütközővel mindig újonnan festve volt ujgur-szokások szerint. Legtöbb helyiségben festett parasztbútorzat volt, mivel az melegséget árasztott. Mi ezen helyiségeket jobban szerettük, mint a gyulafehérvári hazug pompát és itt otthonosabban mozogtunk.

 

ooo

 

Uruki-mani hitű, török vezetés alatt álló csapatoknak a Béla-Gyula törzsbeli vezető-rétege csupán magyarul tudott és a rovásírást ismerte az ezred-század-szakasz és tized viszonylatában és ezen írásmóddal adták ki az utasításaikat, amelyet megér­tettek. Uruki-mani Biblia minden ezredesnél és töményvezérnél volt és a parancsok kiadásakor abból felolvastak. Ezen Bibliában például megírták, hogy a Földünk göm­bölyű és forog, sőt még Szent László igazsága is le volt róva: „Már pedig a názáreti Jézus az urukiaknak írt leveleiben ajánlotta, hogy az igét hirdető papok megnősülje­nek. Csupán a kétnemű papok mehettek Nazírnak, azaz uruki-mani szerzetesnek, hogy ezen szerzetesek a vallás igazságaiban, a múltunk rovásainak olvasásában elmé­lyüljenek."

 

ooo

 

Villőke aranyasszony mondta: „Bizonyára az ataiszi kort ábrázolták Arvisura Anyahita elképzelésével, hogy a 24 hun törzs-szövetség a 4 lelkes állatot megszelídítette, de annak mind a 4x6 szárnya alatt a 24 állat ezek után az Égi­eredetű és lelkű emberiséget ábrázolja. Nagy nyugati gondolkodó tudósok némelyi­ke így is azt hangoztatja: Az emberiség és a majmok közös őstől származnak. Az uruki-mani biblia tehát a majmot egyből emberarcúnak írta le. Az állatvilág megsze­lídítésével Arvisura-Anyahita rákényszerítette az ataiszi gondolkozású népet arra, hogy szüntessék meg az emberevést. A 24 Hun Törzsszövetség Anyahita minden ta­nát magáévá tette, de annak 3, beavatottsággal bíró fia közül Van fejedelemfi gondol­kozását tette a magáévá, mivel Él-nek és Úr-nak az emberáldozatos temetkezési mód­ját elvetette. Erre mondták a bölcsek és beavatottak, hogy az Él és Úr követőit az emberevők társadalma később magába olvasztja, de az igazi Vanisten hívőknek tábo­ra valamilyen formában életben fog maradni a Vízöntő Világhónap tartamáig, mert Égi-eredetű, emberséges életmódra fog törekedni.

 

ooo

 

Gilgames utódai a háromszori bőséges étkezéssel 142 évet élő hős költő-királyra fel­esküdtek, hogy az Egyigaz Isten hitében követik. Amikor a 25 karéjos Nazír beava­tottat Urukban királlyá koronázták Gilgames abroncskoronájával, szamárháton, ün­nepelve Ummába kísérték, ahol megfogadta: „Élisten agade-rovásával felveszi velük a kapcsolatot." Népe 670-ben bevonult Avarbástyára, ahol Nazír leveleit az alsóvilág­ban elhelyezték. Azóta van nálunk Uruki-mani hit és Biblia.

 

ooo

 

Az Uruki-Mani Biblia Mani után folyamatosan íródott, kiegészítették azt minden maga hitét valló törzs, saját maguk történéseivel, mely népük és hitük épülését szolgálta. Mi, az Arvisurákat és a Hun-Magyar szellemiséget magunkénak vallók, hiszünk az ősi hitvallásában, annak szellemiségét átérezzük és magunkénak valljuk, annak ellenére, hogy ősi Mani bibliát nem olvashatunk… de nincs kizárva, hogy Erdélyből, vagy Ujgurföldről – ha megérdemeljük – akkor felbukkanhat egy több, mint másfélezer éves példány.

 

Ibos